Wybory Władz Koła

 

UWAGA!!!
Poniższa treść jest fragmentem Statutu PZW i jest niezmienna w stosunku do w.w. dokumentu.


Rozdział 6 pt. "Koła Związku"

§ 52

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowoanej opieki nad wodami
2. Koła mogą tworzyć sekcje,będące ich komórkami organizacyjnymi
3. Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich

§53

1.Władzami koła są:
    1) walne zgromadzenie członków koła
    2) zarząd koła - między walnymi zgromadzeniami członków koła
2. Organami koła są:
    1) komisja rewizyjna
    2) sąd koleżeński
3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:
    1) zwyczajne
          a)sprawozdawcze
          b)sprawozdawczo - wyborcze
    2)nadzwyczajne
4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne zgromadzenie sprawozdawczno - wyborcze  członków koła co 4 lata, w terminachuzgodnionych przez zarząd
5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia
6.Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła:
    1) na żądanie zarządu okręgu
    2) na podstawie własnej uchwały
    3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła
    4) na wniosek 1/3 członków koła
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach do których rozpatrzenia zostało powołane
8. Nadzwyczajne zwalne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 członków koła uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników
9.W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, wg. ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§54

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego;
2) podejmowani, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła;
3) ustalanie składu liczbowegowładz i organów koła;
4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego;
5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów wg. ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd okręgu;
6) uchwalenie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu budżetu przez zarząd okręgu;
7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

§55

1. Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu.
2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia wyboró, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:
  - wiceprezesów
  - sekretarza
  - skarbnika
  - gospodarza koła
3. Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jedank nierzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
4.W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek

§56

Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy:
  1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła
  2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;
  3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła;
  4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;
  5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła;
  6) uchwalanie ordynacji wyborczych dla sekcji
  7) uchwalanie planu pracy i prelminarza budżetowego
  8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie z paragrafem 11
  9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji;
  10)uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła;
  11) występowanie o nadawanie odznakzwiązkowych oraz nadawanie odznak i wyróżień okolicznościowych koła;
  12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;
  13) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i  rekreacyjnej;
  14) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą i finansowanie tej działalności;
  15) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania;
  16) administrowanie na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła;
  17) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej
  18) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską;
  19) powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół;

§57

Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza

§58

1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
  1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku;
  2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła;
  3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła;
  4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym członków koła.
2. Przedstawiciel komisji rewizyjnej koła ma proawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.

§59

1. Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza
2. Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na walnym zgromadzeniu członków koła

§60

Sąd koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego.

§61

Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcję we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§62

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński