Regulamin Organizacyjny imprez koła nr 25 Karczew

Karczew 17.01.2019r

Regulamin organizacyjny zawodów i imprez wędkarskich koła nr 25 Karczew na rok 2019 r.

 

Udział w zawodach ma prawo każdy członek koła nr 25 w Karczewie/oraz gość/ który opłacił zezwolenie okręgu mazowieckiego na 2019r

Organizatorem zawodów/imprez/ jest zarząd koła nr 25 w Karczewie

Zawody rozgrywane są zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” i ZOSW-2018

Każdy uczestnik ma obowiązek podpisania regulaminu i podstawy prawnej dot. danych osobowych i  wykorzystaniu wizerunku, przy wpisywaniu się na listę startową zawodów.

Niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych na stanowisku zawodnika.

Organizator ma prawo przerwać zawody z przyczyn atmosferycznych, lub zagrożenia wynikającego z przyczyn losowych.

Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za stan i ilość łowionych ryb i korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

Podczas zawodów uczestnik ma zakaz spożywania alkoholu bądź być pod jego wpływem(możliwość wykluczenia zawodnika z zawodów)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione podczas zawodów i imprez.

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego i organizatora za :

b) zajęcie innego niż wylosowane stanowisko.

c) nęcenie ryb i mycie rąk w łowisku przed podaniem sygnału do nęcenia

e) wchodzenie do wody podczas zawodów.

f) opuszczania stanowiska bez zgłoszenia tego sędziemu i bez podania przyczyny.

g) nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego)

Wszystkie decyzje podejmuje Sędzia Główny , a wszelkie wątpliwości i protesty rozpatruje Komisja Odwoławcza(sędzia główny, organizator,kpt.sportowy).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu